新华字典
查字
查字

拼音查字

拼音A
a ai an ang ao
拼音B
ba bai ban bang bao bei ben beng bi bian biao bie bin bing bo bu
拼音C
ca cai can cang cao ce cen ceng cha chai chan chang chao che chen cheng chi chong chou chu chuai chuan chuang chui chun chuo ci cong cou cu cuan cui cun cuo
拼音D
da dai dan dang dao de den deng di dia dian diao die ding diu dong dou du duan dui dun duo
拼音E
e ei en eng er
拼音F
fa fan fang fei fen feng fiao fo fou fu
拼音G
ga gai gan gang gao ge gei gen geng gong gou gu gua guai guan guang gui gun guo
拼音H
ha hai han hang hao he hei hen heng hong hou hu hua huai huan huang hui hun huo
拼音J
ji jia jian jiang jiao jie jin jing jiong jiu ju juan jue jun
拼音K
ka kai kan kang kao ke kei ken keng kong kou ku kua kuai kuan kuang kui kun kuo
拼音L
la lai lan lang lao le lei leng li lian liang liao lie lin ling liu long lou lu luan lun luo lv lve
拼音M
ma mai man mang mao me mei men meng mi mian miao mie min ming miu mo mou mu
拼音N
n na nai nan nang nao ne nei nen neng ni nian niang niao nie nin ning niu nong nou nu nuan nun nuo nv nve
拼音O
o ou
拼音P
pa pai pan pang pao pei pen peng pi pian piao pie pin ping po pou pu
拼音Q
qi qia qian qiang qiao qie qin qing qiong qiu qu quan que qun
拼音R
ran rang rao re ren reng ri rong rou ru ruan rui run ruo
拼音S
sa sai san sang sao se sen seng sha shai shan shang shao she shen sheng shi shou shu shua shuai shuan shuang shui shun shuo si song sou su suan sui sun suo
拼音T
ta tai tan tang tao te teng ti tian tiao tie ting tong tou tu tuan tui tun tuo
拼音W
wa wai wan wang wei wen weng wo wu
拼音X
xi xia xian xiang xiao xie xin xing xiong xiu xu xuan xue xun
拼音Y
ya yan yang yao ye yi yin ying yo yong you yu yuan yue yun
拼音Z
za zai zan zang zao ze zei zen zeng zha zhai zhan zhang zhao zhe zhen zheng zhi zhong zhou zhu zhua zhuai zhuan zhuang zhui zhun zhuo zi zong zou zu zuan zui zun zuo